Strona główna » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

przez przemo

Szkoła Podstawowa w Smolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej  w Smolicach.

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
• Za pomocą wtyczki Wordpress: Accessibility Tools użytkownik może: zwiększać i zmniejszać tekst, zmienić stronę w skali szarości, uzyskać wysoki kontrast, kontrast w negatywie, jasne tło, podkreślenie linków, uzyskać czytelną czcionkę oraz za pomocą przycisku reset (odśwież) przywrócić stronę do normalnego wyglądu.
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-05.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Krzak – adres email: przemokrzak@gmail.com.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające:
Data publikacji strony internetowej: 2023 – 01 – 30.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa w Smolicach, Smolice 27, 63-740 Kobylin

Tel.  – Szkoła  (48) 65 548 28 24

Tel. – Przedszkole   660 724 204

E-mail:  sp_smolice@vp.pl

Dostępność architektoniczna:
Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content