Strona główna » Dokumenty » Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

przez przemo

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W SMOLICACH na rok szkolny 2024/2025

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz.900 z póź. zm.)

– Uchwała nr XLI/205/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych       w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Kobylina z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniuzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kobylin na rok szkolny 2024/2025

 

 • 1

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW

 

W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w  Smolicach przyjmowane są:

 1. Dzieci zamieszkałe na obszarze gminy/miasta Kobylin.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów:
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
 3. b) niepełnosprawność kandydata,
 4. c) niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
 5. d) niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
 6. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f ) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 1. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość. 

Ustalono po 2 punkty za każde kryterium.

 

 1. Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami:

 

Lp. Kryteria SKALA PUNKTÓW
1. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w wymiarze co najmniej pół etatu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego kandydata.

 

 

10

2. Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w wymiarze co najmniej pół etatu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, studiuje/uczy się w systemie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

4

3. Kandydat, którego rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole.

 

 

1

4. Dogodne położenie wybranego przedszkola odnośnie do miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców.

 

 

2

5. Wiek kandydata:

6 lat

 

15

5 lat 10
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

32

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza  terenem gminy.

 

Jeśli przedszkole posiada wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji kandydatów zamieszkałych na terenie gminy – rekrutacja dzieci zamieszkałych poza terenem gminy odbywa się jak w przypadku dzieci z terenu gminy (pkt. 2-3).

 

 1. W przypadku równiej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 • 2

DOKUMENTY WYSTĘPUJĄCE W REKRUTACJI

 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
 3. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
 4. Protokół postępowania rekrutacyjnego.
 5. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji.
 6. Lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji.
 7. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego.
 8. Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
 9. Wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 10. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 11. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 12. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:
 • o wielodzietności rodziny dziecka,
 • o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie,
 • zawierające informacje o miejscu zamieszkania, zatrudnieniu, w tym adres miejsca pracy oraz wymiar czasu pracy oraz o wieku kandydata,
 • o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola lub szkoły,
 • potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.
 • 3

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
  Zgłoszenie deklaracji przez rodziców dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

 

12 lutego –

23 lutego

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolonego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacyjnych

 

 

4 marca –

18 marca

 

13 maja –

24 maja

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

 

 

21 marca –

26 marca

 

 

27 maja –

5 czerwca

 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 29 marca

 

 

do 10 czerwca

 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

do 5 kwietnia

 

do 19 czerwca

5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

do 10 kwietnia

 

 

do 24 czerwca

 

 

 • 4

 

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie:

 

 • Judyta Robakowska – przewodnicząca komisji
 • Małgorzata Grzywaczewska – członek komisji
 • Marieta Kaczmarek – członek komisji

 

 • 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rekrutacje do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

 

 1. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Smolicach składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie min. 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Smolice, dn. 05 lutego 2024 r.

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa w Smolicach
Smolice 27
63-740 Kobylin


Tel.  Szkoła  (48) 65 548 28 24
Tel. Przedszkole   660 724204

e-mail: spsmolice@oswiatakobylin.pl

DZIENNIK ELEKTRONICZNY:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

© 2023 Szkoła Podstawowa  w Smolicach | Design by PrzeMo 

Skip to content